Informacja

Informujemy, iż istnieje możliwość otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać 528,00 zł. a w szczególności, gdy w rodzinie występuje:

- bezrobocie
- niepełnosprawność
- ciężka lub długotrwała choroba
- wielodzietność
- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych
- alkoholizm
- narkomania
- niepełna rodzina
- zdarzenie losowe

Wnioski należy składać w terminie od 01 września do dnia 15 października 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 30.